Establiments. Pergamins

La secció de pergamins de l'Arxiu Municipal de Sueca està formada per 129 pergamins que van del 29 de maig de 1246 al 9 de setembre de 1686, la gran majoría en llatí, però també en català.

Molts d'ells conformen els establiments mitjançant els quals Jaume I va fer el repartiment de terres i alqueries entre els seus vassalls. Per exemple al segon pergamí, de 1248, Jaume I dóna a Guillem Escrivà, notari, l'alqueria de Junçana (actual Utxana), situada al terme de Cullera.

Però no només trobem donació de terres, també hi han altres temes, com els econòmics.
Hi trobem tant impostos i contribucions, al pergamí quinze, de 1313, l'Orde de l'Hospital estableix 1000 sous de contribució per les vinyes del terme; com de prèstecs i transaccions econòmiques entre particulars, al pergamí catorze, de 1307, Fre Bernat de Valls reconeix que li deu 40 sous a Fre Bertomeu de Salvetat.

La gran majoria de pergamins són:

  • de naturalesa reial. Els que emanen del monarca
  • de naturalesa senyorial. Els relatius a l'Orde de l'Hospital de Jerusalem (o Orde de Montesa)
  • municipals. Sobre els Síndics, Jurats i altres órgans de govern local
  • i per últim els privats, com el de les transaccions comercials abans esmentades

Catálogo de pergaminos del Arxiu Municipal

Catàleg de pergamins de l'Arxiu Municipal

Tot i això, aquestos no són els únics pergamins amb que compta l'Arxiu Històric de Sueca, però la resta forma part d'altre fons aliè al municipal, es tracta dels pergamins del Fons Boïl de l'Escala. Per ampliar informació sobre aquest fons consulteu l'apartat Fons Incorporat.

Logo de l'Arxiu Municipal de SuecaPer acabar i com a nota curiosa us hem de dir que l'ésser que hem escollit com a nou logotip per a l'Arxiu i que sembla una mescla de rabosa i drac prové d'un dibuix a la lletra “I” inicial del pergamí 48, que comença amb la invocació “In Dei nomine...” (Podeu vore el logotip i el fragment del pergamí d'on l'hem estret, a la dreta d'estes línies).

En aquest pergamí, de 1395, la universitat de Sueca nomena síndic a Bernat Pellicer, Jurat, per carregar diversos censals sobre els bens de la referida universitat [La universitat de Sueca és la forma habitual i formal de referir-se a Sueca en l'Edat Mitjana i apareix a molts dels pergamins, carregar-se a censal equivaldria actualment a emetre deute públic]