Falange

Membret de la Jefatura Local de Falange a SuecaL'Arxiu de Sueca conserva fons de la Falange Española Tradicionalista (FET) i de les Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS) ja que per la seua estructura jeràrquica el cap de la Falange era el Jefe del Estado, de qui depenien el secretari general, la Junta Política i el Consejo Nacional; per sota d'aquestos estarien les Jefaturas Provinciales i Jefaturas Locales.

El cap de la Jefatura Local era l'Alcalde, per la qual cosa a l'Arxiu podeu trobar, organitzada segons aquest Quadre de Classificació, diversa documentació que va des de 1939 fins a 1965:

Malauradament no es conserva tota la documentació, ja que al llarg de la Transició democràtica posterior a la dictadura els arxius de la Falange de tot l'Estat patiren nombroses perdues i destruccions.

Pel que respecta a la branca femenina de la Falange, coneguda com la Sección Femenina,  els seus fons es conserven a l'Ateneu Sueco del Socors, ja que l'edifici va ser incautat per la Falange als socis després de la Guerra Civil. A l'Ateneu també s'hi conserva documentació relativa al Frente de Juventudes, l'organització infantil i juvenil de Falange.

Per més informació podeu consultar l'article El cuadro de clasificación de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS de Sueca. Una propuesta técnica per Joan Francesc Pi i Aparici, arxiver municipal de Sueca.