Intervenció-Tresoreria

Resum de l'Amillarament de 1848Sota l'epígraf d'Intervenció-Tresoreria trobareu tots els expedients que tracten de l'administració econòmica de l'Ajuntament i de la Hisenda Local. Que inclouen tant els ingressos com les despeses, la gestió del pressupost i el patrimoni municipal, taxes i impostos, etc.

En l'actualitat al capdavant d'aquestos departaments estan les figures de l'Interventor i el Tresorer, que juntament amb el Secretari General són els tres funcionaris habilitats de caràcter estatal amb que compta l'Ajuntament.

Al llarg de la història són diverses les denominacions que s'han utilitzat per a aquestes sèries, moltes d'elles ja en desús, com dipositaria, rendes i exaccions, propis i arbitris,...

 A continuació un llistat de les sèries més antigues de que consta la secció d'Intervenció-Tresoreria:

 • Padrons de riquesa 1464-1885: Encara que hi han documents més antics amb informació econòmica, com per exemple alguns pergamins, amb el padró de riquesa de 1464 comença la informació seriada sobre l'administració econòmica municipal. Els padrons de riquesa contenen llistats dels veïns amb indicació de llurs propietats, deutes, deutors, els impostos que pagaven i a qui, o amb qui fitaven les seues propietats.
 • Propis i arbitris a partir de 1684: Llibres de caixa, comptes generals de cabals, arrendaments, apremi contra deutors...
 • Peita 1686 (Tribut personal que es pagava al Rei o senyor per raó dels béns mobles o immobles que es posseïa. Equival a la Tacha castellana)
 • Censos i censals des de 1711: carregaments i quitaments.
 • Protocols municipals d'escriptures capitulars 1708-1834: Propietats municipals.
 • Repartiments i comptes de la contribució territorial a la Hisenda Real (equival a las "alcabalas" castellanes) 1731-1892
 • Regalies, delmes i primícies. Béns desamortitzats, a partir de 1807
 • Expedients per a la formació estadística de contribuents 1841-1847-1853
 • Expedients de terres i emfiteusi 1744-1846
 • Llibres de comptabilitat de l'impost de consums 1815-1928
 • Arrendament de pesqueres 1836-1937
 • Quaderns de liquidació 1854 - 1882
 • Padró de colonat (Impost que pagaven els propietaris, o colons, de les noves terres que es guanyaven desecant l'Albufera) 1855
 • Llibres de Matrícula Industrial: 1808-1966 Altes i baixes d'empreses, negocis i professionals com advocats, comadrones,... dividits en categories segons l'activitat que realitzaven i la quantitat que els corresponia pagar. A partir dels anys 60 es denomina Impost Industrial i són els precursors del I.A.E. (Impost d'Activitats Econòmiques)
 • Arrendament i subhasta de pastures 1856-1921
 • Béns de rústica: Padrons independents dels d'urbana a partir de 1861
 • Declaració de propietaris de finques urbanes 1879-1926
 • Llibres de refundició de l'amillarament 1864-1935
 • Traslació de domini de 1864 a 1932 (Impost que es pagava en transmetre una propietat, més o menys equivaldria a les actuals plusvàlues)
 • Cavalleries i carruatges. Carruatges de luxe 1867
 • Repartiments de l'impost de la sal 1881-1885
 • Arrendament de l'abastiment de neu 1882
 • Padrons d'edificis i solars 1894-1898 i diversos del S.XX
 • Inventaris de béns municipals S. XX
 • Padrons i expedients dels impostos sobre carros, carruatges, bicicletes, ciclomotors i altres vehicles S.XX
 • Tot tipus d'arbitris i impostos: portes que obrin a l'exterior, begudes alcohòliques, tendals, clavegueram, enllumenat, basura, màquines de vapor, motors i electromotors, guals,... S.XX
 • Llicències d'apertura d'establiments a partir de 1939
 • Comptabilitat Carcerària

Moltes de les sèries de la segona meitat del S.XX, com el I.A.E, les plusvàlues, les llicències fiscals,... són evolució d'aquestos impostos més antics amb una nova denominació.

La majoria de les sèries anteriors estan catalogades i introduïdes en la base de dades de l'Arxiu, a continuació vos oferim tres llistats en pdf per facilitar-vos la consulta:

 1. El primer llistat conté les fitxes amb els documents entre 1464 i 2006, ordenats cronològicament i que tenen la signatura REN de rendes i exaccions
 2. El segon llistat és dels documents de la base de dades, entre 1464 i 2006, que segons el Quadre de Classificació de l'Arxiu estan inclosos en Intervenció (Independentment de quina siga la seua signatura)
 3. El tercer llistat correspon als documents de la base de dades, entre 1716 i 1998, que segons el Quadre de Classificació de l'Arxiu estan inclosos en Tresoreria (Independentment de quina siga la seua signatura). Per tant és possible que algun dels expedients puga aparèixer en més d'un llistat.