Qui som i què fem. Serveis

QUI SOM
L'Arxiu Municipal és el servei especialitzat en gestionar, tractar i conservar tota la documentació que va produir i produeix, al llarg dels segles, l'Ajuntament de Sueca com a institució de govern de la ciutat.

A aquesta funció cal afegir-hi la de vetlar per la recuperació del patrimoni documental no produït directament per l'Ajuntament, però vinculat al municipi de Sueca per raons socials, econòmiques, culturals o de qualsevol altra mena. L'Arxiu General Municipal de Sueca acull els fons documentals que són l'Arxiu Històric Municipal, l'Arxiu Administratiu Municipal, i qualsevol altre fons que puga incorporar-se.

Per aquest motiu, en l'Arxiu Municipal de Sueca s'hi poden trobar els expedients de llicències d'obres, llicències ambientals, els plans d'ordenació urbana, els projectes d'obres municipals, els padrons d'habitants i tots els padrons impositius municipals, les actes del Ple i de la Junta de Govern Local..., però també documentació de particulars (arquitectes i nobles) que han volgut preservar el seu patrimoni documental. Una i altra documentació hom la troba a disposició de tots els ciutadans per tal que puguen consultar-la, realitzar les seues investigacions o reclamar els seus drets.


QUÈ FEM
Les funcions bàsiques de l'Arxiu Municipal són servir a l'Ajuntament de Sueca quan necessita qualsevol antecedent a l'hora de tramitar els afers administratius, donar les normes per organitzar la documentació des del mateix moment de la seua creació a les oficines municipals i realitzar els instruments de descripció necessaris (inventaris, catàlegs, taules) per tal de poder localitzar i oferir als ciutadans la documentació que sol·liciten i que no estiguen afectades per cap restricció legal al seu lliure accés.

Per tal de facilitar la consulta de la documentació del Fons Muncipal s'ofereix assessorament a investigadors i ciutadans en general sobre les característiques i la informació que aquesta conté. També promou la difusió dels documents que custodia al col·laborar en publicacions i exposicions, i participar en qualsevol altra activitat cultural relacionada.

La diversitat dels suports dels documents (pergamí, paper, disquets informàtics, pel·lícules...), originada per l'evolució dels mitjans tècnics utilitzats al llarg del temps per fixar l'informació, exigeix unes estrictes condicions de conservació per garantir la seua consulta en el futur.


SERVEIS
Per a la localització de la informació desitjada hom compta a la disposició del públic dels següents instruments de descripció: fitxes, inventaris i catàlegs, parcialment informatitzats i publicats, la qual cosa permet la realització de recerques pròximes al perfil de l'interés de l'usuari, conforme vagen actualitzant-se.

  • Digitalització de la documentació.
  • Sala de lectura i consulta amb servei de wi-fi gratuïta.
  • Visites col·lectives concertades amb d'antelació.

Sala d'Investigadors

· Sala d'Investigadors.