Recursos Humans

Diversos llibres de Personal d'entre 1863 i 1881La sèrie de Recursos Humans, tradicionalment coneguda com Personal, és la que tracta de la composició i situació laboral de la plantilla municipal.
Inclou expedients tant de funcionaris, com de personal laboral o contractacions temporals i borses de treball; així com reglaments, nòmines, concursos, oposicions, trasllats, permisos, jubilacions, pensions, defuncions, expedients disciplinaris, convenis, mutues i assegurances, sindicats, Seguretat Social i qualsevol altre tema relacionat amb la gestió de la plantilla de treballadors municipals.
A l'Arxiu Històric han arribat ja expedients fins i tot de l'any 2006, però ens trobem davant una de les sèries amb més restriccions de consulta segons la legislació vigent, ja que són expedients que afecten a la intimitat de les persones i a la protecció de les dades de caràcter personal.


Tot i això són ja molts els expedients que per la seua antiguitat poden consultar-se lliurement, a continuació vos oferim un llistat:

 • Els expedients més antics que podeu trobar són els d'una caixa arxivadora amb 63 expedients solts que van de 1850 a 1862 amb contractació de guardes rurals, de l'ermità de la Muntanyeta dels Sants, diverses sol·licituds de funcionaris,...
   
 • A partir de 1863 els expedients s'enquadernen i al llom només posa: Sueca, Personal i l'any o anys que abarca eixe llibre. Hi ha un total de 25 llibres entre 1863 i 1958 repartits així: 1863-1867; 1868; 1869; 1870-1872; 1873-1876; 1877-1878; 1879; 1902-1906; 1907-1909; 1910-1911; 1912-1923; 1925-1929; 1930-1931; 1932-1933; 1934; 1935-1936; 1937-1938; 1939-1940;1940-1941; 1941-1943; 1946; 1947; 1949-1951; 1957-1958; 1958
   
 • A més d'aquestos llibres enquadernats com a Personal a finals del S.XIX podem trobar 4 llibres de Nomenament i Separació d'Empleats: 1872-1873; 1879-1881; 1881-1886; 1886-1892
   
 • De 1877 a 1903 hi ha una caixa arxivadora amb diversos expedients solts que per algun motiu no s'enquadernaren en els seus llibres corresponents.
   
 • L'any 1939 a més del llibre propi de l'any hi ha dos volums més: Expedients de Personal: Depuracions Es produiren moltes depuracions de funcionaris només acabà la Guerra Civil que han quedat reflexades en aquestos dos volums i en les Actes del Ple, ja que un dels primers punts ha tractar pel Ple en eixe període eren les esmentades depuracions. Malauradament els volums no estan complets ja que alguns expedients es varen arrancar després d'enquadernats per enviar-los a alguna administració superior, molts d'ells els tornaren i s'han guardat en companyia dels llibres sense tornar-los a enquadernar, però altres falten.
   
 • Dos llibres registre de Presses de Possessió 1929-1938 i 1940-1954
   
 • Un llibre registre de Títols Acadèmics i Administratius on s'anotava els títols acadèmics que presentaven els funcionaris per justificar els estudis que tenien i eren necessaris per ocupar una determinada plaça. Aquestes anotacions equivaldrien a les actuals fotocòpies de títols compulsades. El llibre no està datat al llom, però té entrades que van de 1854 a 1914
   
 • Diverses caixes amb els Historials de Plantilla del S.XX
   

A partir de la dècada de 1960 els expedients de personal ja no s'enquadernen i estan en caixes arxivadores per any i tema: nòmines, contractes, oposicions a una determinada plaça,...