Secretaria General

Primera pàgina de l'Acta Capitular de 1598El Secretari General és el màxim càrrec administratiu en la funció pública municipal espanyola i té com a funcions principals les de l'assessorament legal preceptiu del Ple, la Junta de Govern, les Comissions, i qualsevol altre òrgan de govern, ser fedatari públic de tots els actes i acords municipals, així com responsabilitat en la remissió d'informació a altres administracions públiques o la cooperació amb les Diputacions Provincials, segons el que dictamine l'Administració de l'Estat, ja que tant el Secretari, com l'Interventor i el Tresorer són habilitats de caràcter nacional.

 

Jeràrquicament en l'Ajuntament de Sueca existia la figura de l'Oficial Major, que depenia directament del Secretari i tenia com a principals tasques la seua assistència, o substitució si estava absent per qualsevol motiu, i la gestió de l'àrea de Governació, que comprenia les competències d'Estadística, Cultura, Festes, Esport, Policia Local i Foment. Aquesta figura desapareix de l'Ajuntament de Sueca en els anys 90 del s. XX.

 

 

D'acord amb aquestes funcions les principals sèries que conformen l'apartat de Secretaria General són les següents:

 

Tots els Llibres d'Actes del Ple Municipal des de 1598 fins a l'actualitat, entre 1598 i 1873 sota la denominació d'Actes Capitulars. A l'Arxiu Històric podeu trobar des del primer, de 1598, fins a l'any 2008. També s'inclouen en aquest apartat els expedients per a la celebració dels Plens, amb convocatòries als regidors, notificació dels punts a tractar,... A més, dels llibres d'actes en paper en l'actualitat els vídeos amb els plenaris es pengen a la pàgina web de l'Ajuntament, i entre 1989 i 2010 es gravaven en cintes de casset. Aquestes gravacions de Plens també es troben a l'Arxiu Municipal.

 

Resum dels Acords Plenaris 1801-1900

 

 

Des d'aquest enllaç podeu accedir al

Resum dels Acords Plenaris de 1801 a 1900,

treball realitzat per J. Antoni Carrasquer Artal.

22 de setembre de 2014 [1801-1880]

[última revisió 30 de gener de 2018]

Actualment s'està treballant el resun del segle XX,

ja està disponible de 1901 a 1910 punxant en aquest enllaç.

 

 

 

 

 

A l'Arxiu també trobareu:

  • Ordenances i reglaments Des de 1855
  • Llibres d'actes i expedients de l'actual Junta de Govern Local amb les diverses denominacions que ha tingut al llarg de la història:
  1. Comissió Permanent De 1925 a 1985
  2. Comissió de Govern De 1985 a 1997
  3. Junta de Govern Local Des de 1997 fins a l'actualitat

Així com llibres d'actes i expedients d'altres Juntes i Comissions:

Per poder desenvolupar les tasques d'assessorament legal, a la Secretaria General es guardava una col·lecció legislativa i de butlletins oficials que podeu consultar a l'apartat: Butlletins oficials Però a més s'hi conserva legislació encara més antiga a:

Altres competències del Secretari General són la de l'assessorament jurídic de la diversa Contractació municipal  o la formalització de la contractació de l'Atur Obrer amb altres administracions financeres, que faciliten ajudes econòmiques.