Serveis Municipals

Partida de la Loteria. Plànol parcel·lari de 1762La sèrie de Serveis Municipals és de les més extenses que es conserva a l'Arxiu, ja que tracta de l'administració local dels serveis primaris i públics que són competencia de l'Ajuntament, i al llarg de la seua història ha inclòs el desenvolupament de serveis tan diversos com l'enllumenat públic, l'aigua i el sanejament, la venda sedentària i els mercats ambulants, l'escorxador, el cementiri, la protecció del medi ambient, la ramaderia, l'agricultura, el sequiatge, els camins,... i qualsevol servei que l'Ajuntament necessitara crear o mantindre per atendre les necessitats dels ciutadans, com bombers, transports, oficina municipal d'Informació, o la cessió d'infraestructures. 

 

A continuació vos oferim un llistat de les principals seccions en que es divideix Serveis Municipals i que podeu trobar a l'Arxiu Històric:

 • Mercats: Venda sedentària i ambulant, així com instal·lacions en zona pública; inclou expedients sobre abastiment i repés a partir de 1816
 • Indústria i comerç a partir de 1750. Inclou llicències d'apertura d'establiments des de 1940, associacions d'industrials, gremis...; Horaris i reglaments a partir de 1900
 • Oficina Tècnica (enginyer)
 • Escorxador: Expedients d'inspecció veterinària entre 1792 i 1937; llibres registre i partes de sacrifici entre 1927 i 1963 i altra documentació diversa
 • Protecció del medi ambient, neteja de vies públiques i recollida de residus: Diversos expedients de finals del S.XIX i del S. XX
 • Aigua potable: Comença en 1916 amb l'expedient de municipalització del servei d'aigües potables del Pou d'Aliño
 • Cementiri: Tota la gestió a partir de 1892. Reglament, trasllat de cadàvers, llibres registre, drets de soterrament, col·locació de creus commemoratives,...
 • Agricultura, ramaderia, sequiatge, manteniment de camins rurals, antecedents de la Cambra Agrària,...
 • Caça i pesca: Expedients per organitzar les Tirades d'Aus Aquàtiques des de 1855, així com alguns dels seus diversos reglaments

Pel que respecta als regs, les escorrenties i el sequiatge hem de dir que, a sol·licitud del Sindicat de Regs, que argumentava la necessitat de conèixer en tot moment els antecedents en matèria de govern d'aigües al terme, l'Ajuntament va decidir proporcionar-los la documentació necessària per al desenvolupament de les seues tasques, així que per acord plenari del 6 de juliol de 1928 els va cedir en dipòsit diversos documents municipals d'entre 1633 i 1922 referents a terres d'arròs, regs i escorrenties, sequiatge, assut i cordó, i altra documentació relativa a denúncies i judicis, subhastes, etc. Podeu consultar l'inventari de la totalitat dels documents cedits en dipòsit al Sindicat de Regs a l'expedient instruït amb motiu de la cessió.

 Per acabar hi ha dos llistats que volem destacar per la quantitat i qualitat dels fons.

 • Acotament de les terres d'arròs: en la dècada de 1750 a causa de les febres terçanes es va establir un control molt estricte de les zones humides, i per tant dels llocs on s'autoritzava a plantar arròs. Ací podeu consultar una descripció més detallada dels expedients de la primera caixa de l'anterior llistat.
 • Abastiment i racionament: Els anys de carestia posteriors a la Guerra Civil va fer que s'establira a tot l'Estat un estricte control de la producció i distribució dels aliments, amb tota una sèrie de procediments administratius i mecanismes de control que han quedat a l'Arxiu com un valuós testimoni de la Sueca d'aquell període, ja que aquesta secció està formada per més de 90 caixes arxivadores que inclouen bans d'alcaldia, correspondència, estadístiques i censos, registre de collites, productors i productes intervinguts, llistat d'establiments de tota la població, padrons de veïns per al racionament, cartilles amb especificació de l'establiment assignat i els productes que es podien adquirir, judicis als veïns que perdien o duplicaven la cartilla,... Consulta ací el mateix llistat en castellà.