Pergamins digitalitzats del fons municipal

A continuació teniu una breu descripció del pergamí digitalitzat amb títol, any i signatura i l'accés a la imatge, per saber més sobre la col·lecció de pergamins de l'Arxiu i vore la catalogació completa consulteu el següent enllaç

 

                         TITOL       ANY     SIGNATURA          IMATGE
Jaume I promet donar a l'Orde del Temple la torre i l'alqueria de Montcada a canvi de la de Russafa i, fins que es faça efectiva la donació, li assigna 6.000 sous jaquesos sobre les rendes de l'Albufera. 1246 PEG-1/1           Arxiu Històric Sueca. PEG-1
Jaume I dóna a Guillem Escrivà, notari, l'alqueria de Junçana (Utxana), situada al terme de Cullera, iuxta Sollana. 1248 PEG-1/2 Arxiu Històric Sueca. PEG-2
Jaume I dóna a Macià Portaioios unes cases a Cullera i, altres i 9 jovades de terra a l'alqueria de Sueca, que li havien estat assignades pels "divisors". 1249 PEG-1/3 Arxiu Històric Sueca. PEG-3
Jaume I i Pere d'Alcalà, castellà d'Amposta de l'Orde de l'Hospital, atorguen a Joan de París i Ramon de Rocafull plena potestat per establir i poblar totes les alqueries del terme del castell de Cullera [Il·legible, però es conserva còpia del 19/06/1859] 1250 PEG-1/4 Arxiu Històric Sueca. PEG-4
Salamó, alfaquí del rei, ven a Guillem Escrivà, per 200 sous, tota la terra que té a les alqueries d'Onxana (Utxana) i de Robalmarg (Ribalmarig), situades al terme de Cullera, que foren del sarraí Abingobir i que havien sigut donades pel rei a Bahiel, germà de Salamó. 1252 PEG-1/5 Arxiu Històric Sueca. PEG-5
Arnau Escrivà, fill de Guillem, ciutadà de València, ven a Ferrer d'Apiària, ciutadà de València, tres jovades de terra franca a l'alqueria d'Unxana (Utxana), situada al terme de Cullera, que foren de l'alfaquí del rei, per 1.000 sous. 1272 PEG-1/6 Arxiu Històric Sueca. PEG-6

Fra Galcerà de Timor, lloctinent de la castellania d'Amposta de l'Orde de l'Hospital, atorga als pobladors i habitants de Sueca que puguen traure de les eres les despeses que costarà de batre el forment. [És la còpia d'un privilegi atorgat el 4 de desembre de 1280]

1321 PEG-1/7 Arxiu Històric Sueca. PEG-7
Berenguer Cifre i Guillelma venen a Ramon de Begur, per 820 sous, tres trossos de terra situats al terme de Sueca, sotmesos un a la vuitena i dos a la setena part dels fruits a l'Orde de l'Hospital. 1283 PEG-1/8 Arxiu Històric Sueca. PEG-8

Fra Berenguer d'Avinyó, lloctinent de la Comanda de l'Orde de l'Hospital a Sueca, protesta davant el batlle de Cullera per les franqueses i concessions atorgades per Jaume II als vassalls i posseïdors de les terres de la vila i el terme de Cullera, que lesionen els drets de l'Orde.

1301 PEG-1/9 Arxiu Històric Sueca. PEG-9

La universitat de Sueca nomena síndics a Bernat Octovià i a Bernat Esteve, veïns de Sueca, i a Salvador de Minorisa, notari de València, per a seguir la causa d'apel·lació a la sentència donada per Pere Berenguer de Peralada al procés instat per Pere Isern davant Berenguer Isern, Lloctinent de Procurador del Regne de València.

1302 PEG-1/10 Arxiu Històric Sueca. PEG-10

pàg. 1 - 2